Električni i elektronski otpad

Definicija

"E-otpad" je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje i opremu.

Električni i elektronski otpad (u daljenjem tekstu: e-otpad) je: otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u privredi (industriji), e-otpad iz kućanstva odnosno otpadna električna i elektronička oprema nastala u kućanstvima ili proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična e-otpadu iz kućanstva.

Električna i elektronska oprema i uređaji predstavlja sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog polja, a namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Električni i elektronski otpad se zbrinjava besplatno od građana i pravnih lica, na osnovu kontakta putem naših telefona ili našeg e-maila info@zeos.ba.

Prema mjestu nastanka e-otpad se dijeli u dvije grupe:

 • e-otpad iz domaćinstva
 • e-otpad koji nastaje u privredi (industrija)

Vrste električnog i elektronskog otpada (e-otpada)

Razlikujemo ove vrste električnog i elektronskog otpada (e-otpada):

Veliki aparati za domaćinstvo

Veliki aparati za domaćinstvoVeliki aparati za hlađenje (1a),  frižideri (1a), zamrzivači (1a),  drugi veliki uređaji za hlađenje, čuvanje i privremeno skladištenje hrane, veš mašine, mašine za sušenje, mašine za posuđe, šporeti, električni šporeti, električke ringle,  mikrotalasne rerne, drugi veliki aparati za kuvanje i pripremanje hrane,  električni uređaji za grijanje, električni radijatori, drugi veliki aparati za grijanje soba, kreveta, stolica, električni ventilatori, klimatske naprave (1a), druga oprema za provjetravanje i oprema za klimatizaciju.

Mali aparati za domaćinstvo

Mali aparati za domaćinstvoUsisivači, usisivači  metle, drugi aparati za čiš­enje, aparati za šivenje, pletenje, tkanje i drugu obradu robe, pegle i drugi aparati za peglanje i drugu njegu robe, pekači,  aparati za prženje, mlinovi za kafu, automati za kafu i oprema za otvaranje ili hermetičko zatvaranje posuda ili ambalaže, električni noževi, aparati za šišanje kose, sušenje kose, čišć­enje zuba, brijanje, masiranje i drugi aparati za njegu tijela, budilnici,  ručni satovi, naprave za mjerenje, prikazivanje ili evidentiranje vremena, vage.

Oprema informatičke tehnologije (IT) i oprema za telekomunikacije

Oprema informatičke tehnologije (IT) i oprema za telekomunikacijeCentralizovana obrada podataka (sa podrazredom 3.a),  veliki računari, mali računari, štamparske jedinice, lični kompjuteri, lični računari (CPJ – centralna procesorska jedinica, miš, monitor (3a) i tastatura uključeni),  prenosni računari (3a), laptop (CPE, miš, monitor (3a) i tastatura uključeni), notesnici, računari notepad, štampači, oprema za kopiranje, električne i elektronske mašine za kucanje, džepni i stoni kalkulatori i drugi proizvodi i oprema za sabiranje, skladištenje, procesiranje, predstavljanje ili obavještavanje o informacijama putem elektronskih sredstava, korisnički terminali i sustavi, telefaks, teleks, telefoni,  javni telefoni (na žetone, kartice, metalni novac), bežični telefoni, mobilni telefoni, odašiljači i drugi proizvodi ili oprema za prenos zvuka, slike, ili drugih podataka preko telekomunikacija.

Oprema široke potrošnje za razonodu

Oprema široke potrošnje za razonoduRadio prijemnici, televizijski prijemnici (4a), videokamere, videorekorderi, muzički stubovi, audio pojačivači, muzički instrumenti i drugi proizvodi ili oprema za snimanje i reprodukovanje zvuka ili slika, uključujući signale ili druge tehnologije za distribuciju zraka i slike kao preko telekomunikacija.

Oprema za osvjetljenje

Oprema za osvjetljenjeSvjetiljke za fluoorscentne sijalice, osim svjetiljek u domaćinstvu, štapićaste fluoroscentne sijalice (5a), kompaktne fluoroscentne sijalice (5a), visokointenzivne siajlice (5a), uključujući i visokonaponske svjetiljke sa natrijovom parom i metalhlaogenim sijalicama, niskonaponske svjetiljke sa natrijumovim parama, druga osvjetljenja ili oprema za difuziju ili nadzor svjetlosti, osim sijalica sa žarećom niti.

Električki i elektronski alati (osim velikih nepokretnih industrijskih alata) 

Električki i elektronski alatiBušilice, testere, mašine za šivenje, oprema za struganje, rezanje, bušenje, drobljenje, testerisanje, rezbarenje, šišanje, rupičanje, izrezivanje, sabijanje, iskrivljavanje ili za drugu sličnu obradu drveta, metala i drugih materijala; oruđe za okivanje, zakucavanje eksera, pritvrđivanje sa šrafovima ili odstranjivanje eksera, kuka, šrafova i slično;  oruđe za varenje, lemljenje i slično; oprema za prskanje, raspršivanje, širenje ili drugu sličnu obradu tečnih odnosno plinskih materija sa drugim sredstvima, oruđe za košenje, odnosno druge vrtlarske poslove. 

Igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport

Igračke, oprema za rekreaciju i sportElektrični vozići, odnosno garniture trkačih automobilčića; ručne konzole za video igre; video igre; kompjuteri za biciklizam, ronjenje, trčanje, veslanje;  sportska oprema sa električnim i elektronskim sastavnim dijelovima; automati za igrice na metalni novac.

Medicinske naprave (osim inplantiranih i infektivnih proizvoda)

Medicinske napraveOprema za zračenje; oprema za kardiologiju; aparatura za dijalizu; aparati sa kiseonikom; materijali iz nuklearne medicine; laboratorijska oprema za dijagnozu in vitro; aparati za analizu; aparati za hlađenje; aparati za terstiranje oplodnje; drugi aparati za otkrivanje, sprečavanje, praćenje, tretiranje, olakšavanje bolesti, povreda i nemoći.

Instrumenti za praćenje i nadzor

Instrumenti za praćenje i nadzorDetektori dima, regulatori zagrijavanja, termostati, naprave za mjerenje, mjerenje i regulisanje težine i domaćinstvu ili kao laboratorijska oprema; drugi instrumenti za praćenje i nadzor, koji se koriste u industrijskim instalacijama.

Automati

AutomatiAutomati za topla pića; automati za čaše, toplo i hladno piće; automati za tvrde proizvode; bančini automati; svi aparati koji samostalno prave  razne proizvode.


Recikliranje i upravljanje e-otpadom

Recikliranje i upravljanje EE otpadom

Električni i elektronski otpad e-otpad, prema klasifikaciji spada u OPASNI OTPAD te sadrži mnoge štetne tvari za zdravlje ljudi i okoliš, poput: žive, kadmija, kroma, broma, olova, arsena, azbesta, spojeva silicija, berilija, fosfora itd.

Osnovni razlozi zbog čega je e-otpad postao vrlo veliki problem jest činjenica što se ubrzanim razvojem tehnologije upotrebljava sve veća količina elektičnih / elektroniskih aparata (mobiteli, računala,…), a svi ti uređaji sadrže preko 1000 različitih tvari od kojih su mnoge otrovne, kao npr.:

 • KADMIJ - Nalazi se u IR čitačima te otpornicima čipova. Oštećuje bubrege, kosti i taloži se u tijelu.
 • ŽIVA - Nalazi se u svjetlosnim sijalicama, te ekranima. Oštećuje bubrege, šteti mozgu i razvoju fetusa.
 • BERILIJ – Izrazito kancerogena tvar. Nalazi se u matičnim pločama.
 • OLOVO – Nalazi se u monitorima. Štetno djeluje na živčani i reproduktivni sustav te koči mentalni razvoj djece i fetusa.
 • HEKSAVALENTNI KROM - Koristi se kao zaštita od korozije. Uzrokuje oštečenja DNA i astmatični bronhitis.
 • BARIJ - Koristi se u katodnim cijevima. Utiče na nateknuće mozga, oštečenje jetre, srca i slezene.
 • PVC – Spaljivanjem plastike nastaje otrovni plin dioksin.

Iz navedenih razloga: e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.

Kada iz bilo kog razloga prethodno navedena e-oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u e-otpad o kome se treba pobrinuti, odnosno reciklirati ga! Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se mogu nakon recikliranja ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod.

Vrlo je bitno da se e-otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način.

Tehnološki proces recikliranja e-otpada dijelimo na 3 faze:

 • Odvojeno skupljanje e-otpada
 • Primarna obrada e-otpada
 • Sekundarna obrada e-otpada

Odvojeno sakupljanje e-otpada

Odvojeno sakupljanje EE otpada

Kao što je prije napomenuto, e-otpad spada u Opasni otpad te se iz domaćinstava i industrije mora sakupljati i odvoziti odvojeno od ostalog otpada.

E-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno s ostalim otpadom iz domaćinstva, već ga je potrebno izdvojiti i predati ovlaštenim sakupljačima.

 

Recikliranje e-otpada

Recikliranjem e-otpada direktno doprinosimo:

 • Očuvanju ljudskog zdravlja
 • Štednji skupe i dragocjene energije
 • Smanjenju deponijskog prostora
 • Očuvanju prirode i smanjenju potražnje za prirodnim sirovinama
 • Smanjenju onečišćenosti zraka, vode i tla

Metode i tehnološki procesi recikliranja e-otpada

Tehnološki proces recikliranja / obrade e-otpada dijelimo na:

1. Rastavljanje e-otpada (primarna obrada)

Primarna obrada obuhvaća rastavljanje otpadnih uređaja i opreme, te izdvajanje opasnih i vrijednih komponenti. U pravilu se radi o ručnoj separaciji i odvajanju otpada. Ostali dijelovi e-otpada koji su sačinjeni od plastike i stakla se prešaju i usitnjavaju. Rastavljeni i sortirani otpadni e-uređaji odvoze se u postrojenja za recikliranje e-otpada.

 • Opasne komponente jesu: baterije, akomulatori, toneri, katodne cijevi, prekidači od žive, elektrolitski kondenzatori, razna ulja i plastike te HCFC plinovi.
 • Korisne komponente jesu: transformatori, žice, elektromotori, štampane ploče, električni kablovi, hard (tvrdi) diskovi i “pržilice” i čitači diskova tzv. CD/DVD-ROM-vi.

2. Mehanička obrada e-otpada (sekundarna obrada)

Nakon što se u sklopu primarne obrade izdvoje opasne i korisne komponente iz e-otpada, slijedi mehaničko (strojno) usitnjavanje popraćeno magnetskim  razdvajanjem željeznih i ostalih materijala uz njihovo odvajanje i prešanje. Materijal tada dolazi do usitnjivača koji ga usitnjava te se prenosi na strujni odjeljivač gdje se odvajaju neželjezni metali od plastike. Iz ostalih materijala ručno se odvajaju  preostale opasne komponente.

Rezultat recikliranja su vrijedne sirovine kao što su željezo, bakar aluminij, mesing, bakrena žica. One se prodaju kao sekundarne sirovine i vraćaju natrag u proces proizvodnje novih uređaja. Time smanjujemo eksploataciju prirodnih resursa i čuvamo našu planetu za buduća pokoljenja.