O nama

ZEOS eko-sistem d.o.o.

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. prvi je operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini.

Operater sistema je pravno lice, na koje su proizvođači prenijeli obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom

Statut društva operatera sistema i Odluka o osnivanju društva operatera sistema jasno definiše princip neprofitnog poslovanja, da se eventualna dobit operatera sistema ne može isplaćivati vlasnicima operatera sistema, već se isključivo koristi za obavljanje i razvoj osnovne djelatnosti operatera sistema.

U sistemu prikupljanja, selektiranja i reciklaže otpadne opreme operater sistema ima ključnu ulogu za opće društveno odgovorno ponašanje u kojem će se sistem selektivnog prikupljanja otpada odvijati na održiv i harmoniziran način i u kome će svi akteri imati priliku za razvoj i jačanje materijalno tehničke osnove sistema.

Od svog osnivanja do danas specijalizirani smo u našoj djelatnosti, te ponosno možemo izjaviti da smo izgradili uređen sistem za izvještavanje, sakupljanje, kontrolu i nadzor tokova e-otpada, tako da završna faza u sistemu rezultira reciklažom e-otpada i ponovnim stavljanjem u lanac sirovina, čime se štedi velika količina energije, sprječava eksploatacija novih resursa i nastajanje ilegalnih deponija.

U našem poslovanju na prvom mjestu nalaze se građani Bosne i Hercegovine i prvenstveno zaštita njihovog zdravlja. Naše poslovanje je transparentno, društveno odgovorno i ne za profit.

Operater sistema je osnovan kao servis koji stoji na raspolaganju svojim obveznicima, koristi svoja znanja i resurse da im na najbolji način olakša izvještavanje i omogući ispunjenje zakonskih obaveza. Također uloga operatera je da obezbijedi plaćanje manjih naknada za plasiranu električnu i elektronsku opremu, u odnosu na samostalno ispunjavanje zakonskih obaveza od strane uvoznika, proizvođača i distributera, što za obveznike znači smanjenje troškova poslovanja.

Prema Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, objavljenom u „Službenim novinama FBiH“ broj 87/12, te Izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, objavljenim u „Službenim novinama FBiH“ broj 107/14), svaki uvoznik, proizvođač i distributer je po zakonu obavezan da izvještava i plaća naknadu za proizvode, koji rade pomoću električne energije ili baterija, a koji se po prvi put plasiraju na tržište FBIH.

Ukoliko ste uvoznik, proizvođač ili distributer električnih i elektronskih proizvoda, a niste upoznati sa svojom zakonskom obavezom vezano za vašu prodaju električnih i elektronskih proizvoda, možete nas kontaktirati putem našeg telefona +387 33 846 316 ili putem našeg e-maila info@zeos.ba, naše osoblje će Vam obezbijediti sve potrebne informacije u vezi Vaših zakonskih obaveza.

Naš operativni aspekt također omogućava svim pravnim licima besplatno zbrinjavanje e-otpada, potrebno je samo da se popuni elektronski Nalog za preuzimanje OEEO, koji se nalazi na našoj stranici pod odjeljkom dokumenti, a možete ga popuniti i ovdje.