Pravilnik

Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 87/12, 107/14, 8/16, 79/16 i 12/18).

1. Opće

Na osnovu odredbe člana 58. Zakona o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH" br. 33/03 i 72/09) Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (»Službene novine Federacije BiH" br. 87, dana 12.10.2012.godine), a koji je stupio na snagu 20.10.2012. godine.

2. Šta reguliše Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda

Po principu produžene odgovornosti proizvođača, proizvođači i uvoznici EEO (električne i elektronske opreme) dužni su sami obezbijediti pravilno postupanje sa opremom na kraju njihove životne dobi. Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda uređuje način i postupak prijave stavljanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rad tog sistema.

3. Šta je električna i elektronska oprema?

Električna i elektronska oprema su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električne struje ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi koji su namijenjeni proizvodnji, prenosu i mjerenju protoka i polja ukoliko se razvrstavaju u jedan od dole navedenih razreda ili podrazreda, a upotrebljavaju se kod napona koji ne prelazi 1000 V za naizmjenični protok i 1500 V za jednosmjerni protok;

  1. veliki kućni aparati (sa podrazredom 1.a - aparati za hlađenje i zamrzavanje);
  2. mali kućni aparati;
  3. oprema za IT i telekomunikacije (sa podrazredom 3.a - monitori);
  4. oprema za zabavnu elektroniku (sa podrazredom 4.a – televizijski prijemnici);
  5. oprema za osvjetljenje (sa podrazredom 5.a - plinske sijalice);
  6. električni i elektronski alat (osim velikog nepokretnog industrijskog oruđa);
  7. igračke, oprema za slobodno vrijeme i sport;
  8. medicinski aparati (osim aparata koji mogu prouzrokovati radijaciju ili infekciju);
  9. instrumenti za praćenje i nadzor;
  10. automati.

4. Ko su obveznici prema Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Obveznici sistema upravljanja i zbrinjavanja OEEO su svi proizvođači, uvoznici i distributeri električne i elektronske opreme, koji stavljaju opremu po prvi put na tržište FBiH. Distributeri, koji stavljaju opremu prvi put na tržište dužni su se uključiti u sistema upravljanja i zbrinjavanja OEEO. Za ostalu opremu koju prodaju su u obavezi da od proizvođača i uvoznika obezbijede dokaz da su svoju električnu i elektronsku opremu uključili u sistem. U protivnom, odgovorni su da tu opremu sami uključe u sistem i da za istu plaćaju naknadu.*

*ZEOS eko-sistem sugeriše Distributerima da zahtijevaju, od svojih dobavljača električne i elektronske opreme, Potvrdu o uključenosti u sistem, u slučaju kada su distributeri opreme, a ne proizvođači i uvoznici.

5. Šta se podrazumjeva pod terminom »stavljanje po prvi put na tržište«?

Stavljanje po prvi put na tržište znači prvu prodaju proizvedene ili uvezene opreme na tržište FBiH i ako je oprema proizvedena ili uvezena u FBiH, a proizvođač ili uvoznik je i krajnji korisnik te opreme.

6. Koje su obaveze obveznika prema Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda?

Proizvođač i uvoznik je u obavezi poslati Federalnom ministarstvu okoliša i turizma BiH i Fondu za zaštitu okoliša FBiH obračun naknade i izvještaj o količini, masi i vrsti opreme stavljene na tržište na obrazcu "obračun naknade", isti je Prilog 8 Pravilnika.

Svi proizvođači i uvoznici obavezni su uplaćivati opštu naknadu Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Naknada se uplaćuje na polugodišnjem nivou.

Proizvođači i uvoznici koji nisu prenijeli svoje obaveze na operatera sistema su dužni uz opštu naknadu uplaćivati i naknadu za upravljanje otpadnom opremom Fondu za zaštitu okoliša FBiH.

7. Ko je operater sistema?

Operater sistema upravljanja otpadnom opremom je pravno lice, na koje su proizvođači ili uvoznici prenijeli obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom odnosno sa kojim su proizvođači ili uvoznici sklopili ugovor o prenosu obaveze upravljanja sa otpadnom opremom na operatera sistema.

Primarni cilj operatera sistema je ispunjavanje zakonskih uslova propisanih Pravilnikom.